Organizovane radionice na temu „Zaštita od požara“

Organizovane radionice na temu „Zaštita od požara“

U okviru projekta  „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ u cilju  unapređenja i poboljšanja  informisanosti i znanja građana o značaju zaštite od požara i efikasnijeg delovanja, u  vanrednim situacijama  u  proteklom periodu  u Žagubici i Krepoljinu održane su radionice  na temu“Zaštita od požara i sistem ranog upozorenja“. Radionice  su organizovane za predstavnike mesnih zajednica, štaba za vanredne situacije  opštine Žagubica, predstavnike lokalne samouprave  javnih institucija i ustanova, učenike  srednje škole škola, i predstavnike mesnih zajednica.

Kroz radionice  prisutni su upoznati sa definicijama i osnovnim klasifikacijama  i vrstama požara, elementima koji utiču na  ugroženost prirode i šuma od požara , vegetaciju i gorivi materijal  u prirodi  i oblast preventivne zaštite od požara i  upravljenje rizikom u zaštiti od požara.Tokom radionice  Dr Goran Đorđević, doktor bezbednosti i zaštite ,  učesnicima je  prezentovao najčešće  uzroke,  pojave i širenja, prvenstveno šumskih požara koji su najrasprostranjeniji na području opštine Žagubica kao i instrukcije  o delovanju lokalnih ustanova i institucija i građana u cilju  sprečavanja pojave požara i delovanja po  saznanju o požarima. Tokom  radionice Dr Djordjević je posebno istakao da su najznačajniji elementi koji utiču na ugroženost područja  od požara:

  • vegetacija i gorivi materijal u šumi i prirodi
  • prirodne pojave
  • antropogeni faktor ili uticaj čoveka
  • klima i klimatski faktori
  • podloga matičnog supstrata i tipa zemljišta
  • ortografija
  • uređenost šuma
  • istorija požara.

Poseban akcenat tokom radionica stavljen je na  mere  protiv potencijalnih izazivača požara, a koje  se realizuju kroz obrazovne, propagandne i mere upozorenja angažovanjem: škola,lokalne štampe,  lokalnih  radio stanica  televizije, postavljanjem  znakova zabrana i upozorenja i postavljanjem  edukativnih i obrazovnih sadržaja i materijala  na bilbordima. Na radionicama su obradjene i teme načini otkrivanja požara  i mere koje utiču na veću zaštitu, prvenstveno šuma od požara  , a koje  se odnose na izgradnju i održavanje protivpožarnih puteva,održavanje i izgradnja raznih izvorišta vode za gašenje požara, održavanje i obezbeđenje izletišta,održavanje higijene šuma,izgradnja odgovarajućih sistema za brzo otkrivanje i dojavu požara i obezbeđenje odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara

 

 

Osnovni cilj projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrdnim situacijama Rekaš Žagubica“  je da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilju efikasnijeg i bržeg delovanja  u slučaju požara i osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva

Inače, projekat  „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“  realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je  u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan  budžet projekta  je 1.414.018 eura  od čega Evropska unija finansira  1.201.915,30 eura, a opštine Rekaš i Žagubica  sufinansiraju projekat sa 212.102.70 eura.