Osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo „Mlava“ Krepoljin

Osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo „Mlava“ Krepoljin

U okviru realizacije aktivnosti  projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ u Krepoljinu je na inicijativu  gradjana osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo „Mlava“. Uz prisustvo 14  gradjana i predstavnika lokalne samouprave, održana je osnivačka skupština na kojoj su, a u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima  i Zakona o dobrovoljnom vatrogastvu  jednoglasno su usvojeni Statut udruženja i izabrani organi i tela  DVD „MLAVA“ u Krepoljinu.

Statutom udruženja definisano je da je Dobrovoljno vatrogasno društvo „Mlava“samostalna, nestranačka,stručna i humanitarna društvena organizacija u oblasti zaštite od požara.Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva  definisali su i opredelili osnovne ciljeve u daljem radu koji se odnose na  unapredjenje vatrogastva i sistema zaštite od požara,sprovodjenje preventivnih mera  radi sprečavanja nastanka požara obilaskom i pregledom objekata i javnih površina, stručno usavršavanje i  obučavanje  iz oblasti zaštite od požara u skladu sa Zakonom, osposobljavanje i opremanje  operativne jedinice  za izvršenje zadataka zaštite od požara  i   realizacija i sprovodjenje aktivnosti od značaja za zaštitu životne sredine.

Osnivačkoj  Skupštini DVD „MLAVA“ prisustvovao je i  Dr Goran Djordjević, načelnik sektora za vanredne situacije Braničevskog okruga,  koji je  istakao da  je osnivanje Dobrovolnog vatrogasnog društva  „MLAVA „ u Krepoljinu od izuzetnog značaja  za oblast zaštite od požara kako na području  ovog dela Homolja tako i za samu opštinu Žagubica i lokalne zajednice u neposrednom okruženju. Osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva  i formiranjem operativne vatrogasne jedinice , a u skladu sa zakonom o  dobrovoljnom vatrogastvu, kako je napomenuo Djordjević, stvaraju se uslovi za  efikasnije delovanje  u oblasti vanrednih situacija , a posebno u oblasti zaštite od požara  i kada je reč o preventivnom, ali i represivnom delovanju i što će po dobijanju opreme  vatrogasna operativna jedinica sa ljudstvom biti adekvatno premljena za delovanje u oblasti vanrednih situacija.

O osnivanja društva  i značaju za  lokalnu samoupravu govorio je Predrag Ivković, zamenik predsednika opštine, koji je napomenuo da opština Žagubica čine  velike napore, kako bi se u opštini Žagubica stvorili adekvatni uslovi za   efikasnije delovanje u oblasti vanrednih situacija i zaštiti od požara. Formiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva samo je jedan u nizu koraka koje opština preduzima ,  opština je , kako je istakao Ivković, obezbedila sredstva za izgradnju objekta gde će biti smeštena oprema i vozila i opredelila i uredila prostor za DVD „Mlava“, a projekat Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama“ i donacija od strane  EU i programa prekogranične saradnje Rumunija Srbija u značajnoj meri pomaže opštini u ostvarenju ovih zadataka i ciljeva.

 

Osnovni cilj projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrdnim situacijama Rekaš Žagubica“  je da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilju efikasnijeg i bržeg delovanja  u slučaju požara i osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva

Inače, projekat  „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“  realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je  u junu 2017.godine i trajaće do februara 2019.godine. Ukupan  budžet projekta  je 1.414.018 eura  od čega Evropska unija finansira  1.201.915,30 eura, a opštine Rekaš i Žagubica  sufinansiraju projekat sa 212.102.70 eura.