U Rekašu organizovana tematska radionica na temu izrade studije zaštite od požara 

U Rekašu organizovana tematska radionica na temu izrade studije zaštite od požara 

U okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ u cilju izrade studije zaštite od požara i delovanja u vanrednim situacijama u opštinama Rekaš i Žagubica, u Rekašu u Rumuniji organizovana je tematska radionica na kojoj su predstavnici ovih lokalnih zajednica sa ekspertioma iz oblasti protivpožarne zaštite analizirali trenutno stanje u ovim oblastima.
Tematska radionica je organizovana za predstavnike lokalnih zajednica, a učešće na istoj uzeli su i eksperti iz Rumunije i Srbije, koji su analizirali trenutno stanje u oblasti protivpožarne zaštite i naredne aktivnosti koje će doprineti izradi studije za ove dve opštine. Dr Mihailo Ratknić je tokom tematske radionice istakao zahteve i potrebe opštine Žagubica kao i predloženu metodologije za izardu studije Metodologija se, po rečima Dr Ratknića, zasniva na 4 segmenta upravljanja rizikom od požara , a koji se odnose na
– pripravnost u vremenskom intervalu ekstremne opasnosti od nastanka šumskih područja,
– preventivnu zaštita šuma od požara, sa analizom za konkretno područje i definisanje najefikasnijih načina preventivne zaštite uzimajući u obzir vrstu područja, vrstu vegetacije, mogućnost primene biološko-tehničkih mera zaštite, uređenost, klimatske i orografske karakteristike kao i istoriju požara na određenom području.Takođe kroz radionicu i rumunski partneri istakli su značaj izrade studije i elemente koji utiču na zaštitu od požara na području opštine Rekaš u Rumuniji.
Tokom diskusije na skupu je istaknut poseban deo u pogledu izrade studije a koji se odnosi na na sanaciju terena u opštinama Rekaš i Žagubica gde bi se izvršila klasifikacija i predlog mogućih primena sanacija na određenim i konkretnim područjima. Inače, kako je na radionici zaključeno studija koju rade dve prekogranične opštine treba da se bazira na smanjenju i eliminaciji dosad uočenih nedostataka u oblasti protivpožarne zaštite i delovanja u vanrednim situacijama , a posebo na :
– Smanjenje broja požara za konkretna područja, a posebno šumskih požara i šumskih područja uz striknu primenu sistema koji je obuhvatniji i efikasniji, a realizacija bi se sagledavala praćenjem konkretnih područja pre svega u broju nastalih požara primenom metode upravljanja.

– Smanjenje materijalne štete i drugih šteta nastalih šumskim požarima, smanjenje opžarene površine, smanjenje degradirane šume i šumskog zemljišta. Ovaj deo studije odnosio bi se za konkretna područje tako što bi se pratio broj nastalih požara, vegetacije zahvaćene požarom, površine zahvaćene požarima, materijalnih direktnih i indirektnih gubitaka

Tokom radionice dogovorene su i naredne aktivnosti , a koje se odnose na ostale segmente izrade studije tako da će se tokom aprila, maja i juna organizovati još dve tematske radionice i dve video konferencije.

Osnovni cilj projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrdnim situacijama Rekaš Žagubica“ je da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilju efikasnijeg i bržeg delovanja u slučaju požara i osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva
Inače, projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan budžet projekta je 1.415.219,40 eura od čega Evropska unija finansira 1.202.936,48 eura, a opštine Rekaš i Žagubica sufinansiraju projekat sa 212.282,92 eura.