Atelier tematicprivindelaborareastudiului de protecțieîmpotrivaincendiilororganizatîn Recas

Atelier tematicprivindelaborareastudiului de protecțieîmpotrivaincendiilororganizatîn Recas

ÎncadrulProiectului “Pompierișigestionareasituațiilor de urgențăRecas-Zagubica” și cu scopul de a elabora un Studiu de protecțieîmpotrivaincendiilorși de acțiuneînsituații de urgențăînmunicipiileRecasșiZagubica, a fostorganizat un atelier tematicînRecas, România, reprezentanțiiacestorcomunități locale cu experțiîndomeniulprotecțieiîmpotrivaincendiilor au analizatsituațiaactualăînacestedomenii.
A fostorganizat atelier tematicpentrureprezentanțiicomunităților locale și au participatșiexperți din Româniași Serbia, care au analizatstareaactualăîndomeniulprotecțieiîmpotrivaincendiilorșialteactivități care vorcontribui la dezvoltareaStudiuluipentruacestedouămunicipalități. Dr. MihailoRatknic a prezentatsolicitărileșinevoileorașuluiZagubica, precum șimetodologiapropusăpentruelaborareastudiului. Potrivit dr. Ratknic, metodologia se bazeazăpe 4 segmente de gestionare a riscului de incendiu, șianume:
– Pregătireaînperioadaextremă de pericol de apariție a incendiilorforestiere,
– Protecțiaîmpotrivaincendiilor preventive a pădurilor, cu analizazonei de betonșidefinireacelormaieficientemodalități de protecțiepreventivă, luândînconsideraretipul de zonășivegetație, posibilitateaaplicăriimăsurilor de protecțiebiologicășitehnică, amenajarea, caracteristicileclimaticeșiorografice, precum și ca istorie a incendiilor la un anumitteritoriu. Întimpulseminarului, parteneriiromâni au subliniatimportanțadezvoltăriistudiilorși a elementelor care influențeazăprotecțiaîmpotrivaincendiilorpeteritoriulmunicipiuluiRecas, România.
Întimpuldiscuțiilor la acesteveniment a fostaccentuată o partespecială a dezvoltăriistudiului, referitoare la reabilitareaterenuluiînmunicipiileRecasșiZagubica, pentru care se va face clasificarea, precum și o propunere de posibilaaplicare a reabilităriiînzonele definite și concrete.
Mai mult, unadintreconcluziileatelierelor a arătatcăstudiulelaborat de celedouămunicipalitățitransfrontaliereartrebuisă se bazezepereducereașieliminareainsuficiențeloridentificatepânăacumîndomeniulprotecțieiîmpotrivaincendiilorșiînsituații de urgență, se concentreze la:
– Scădereanumărului de incendiiînzonele de beton, în special a incendiilorforestiereși a incendiilorînzoneleforestiere, cu aplicareastrictă a sistemului cu un domeniu de aplicareși o eficiențămai mare. Acestlucruar fi realizatprinmonitorizareazonelor concrete, în special a numărului de incendiiapăruteprinaplicareametodei de gestionare.
– Scădereadaunelormaterialeși a altordaunecauzate de incendiileforestiereapărute, scădereasuprafețelorarse, scădereapăduriidegradateși a terenurilorforestiere. Aceastăparte a studiului se vaconcentrapezonele concrete, prinmonitorizareanumărului de incendiiapărute, a suprafețelorcapturate de incendii, a daunelormaterialedirecteșiindirecte.
Încadrulatelierelor au fostconveniteșiurmătoareleactivități, șianumecele legate de altesegmente ale dezvoltăriistudiuluiînceeacepriveșteorganizarea a douăatelieretematiceșidouăvideoconferințeînlunileaprilie, maișiiunie.
Obiectivul principal al Proiectului “Pompierișigestionareasituațiilor de urgențăRecas-Zagubica” este de a îmbunătățicondițiile de răspunsînsituații de urgențăîncomunitățiletransfrontaliere, de a consolidapărțileinteresate la nivel local și de a contribui la acțiunimaieficienteîncazurile de protecțieîmpotrivaincendiilor. dauneleprovocate de incendii. Activitățileimplementateprinacestproiectvoridentificasituațiaactualăreferitoare la riscurilepotențiale, vordefinirăspunsul la situația de urgențășistrategia de acțiuneșivorsporiinformațiileșicunoștințelecetățenilorîndomeniulprotecțieimediului. Proiectulprevede, de asemenea, achiziționarea de vehiculeșiechipamente de luptăîmpotrivaincendiilor, care vorcontribui la un răspunsmaieficientșimai rapid încaz de incendii, precum și la înființareauneiechipe de pompierivoluntari.
Proiectul “Pompieriișigestionareasituațiilor de urgențăRecas-Zagubica” esteimplementatîncadrulProgramului de CooperareTransfrontalierăRomânia-Serbia finanțat de UniuneaEuropeanăprinInstrumentul de AsistențăpentruPreaderare (IPA II). ImplementareaProiectului a începutîniunie 2017 șiva dura pânăînnoiembrie 2018. Bugetul total al Proiectuluieste de 1.415.219,40 euro, din care UniuneaEuropeanăfinanțează 1.202.936,48 euro, iarmunicipalitățileRecasșiZagubicacofinanțeazăproiectul cu 212.282,92 eur.