Organizovana radionica na temu „Životna sredina, uloga, značaj i zaštita“

Organizovana radionica na temu „Životna sredina, uloga, značaj i zaštita“

U osnovnim školama u Krepoljinu i Žagubici i Srednjoj Tehničkoj školi u Žagubici uz učešće učenika , prosvetnih radnika i gradjana u okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ organizovane su radionice na temu „Životna sredina, uloga, značaj i zaštita“.

Radionice su organizovali predstavnici Ekološkog Centra Silva, a tokom radionica prezentovane su teme od značaja za zaštitu i očuvanje životne sredine , održivom korišćenju prirodnih resursa i upravljanje otpadom i opasnosti za zaštitu i očuvanje životne sredine. Dr Sabahudin Hadrović tokom organizovanja radionica i u neposrednom kontaktu sa učenicima i učesnicima radionica je istakao da životna sredina podrzumeva pre svega odgovorniji odnos svih nas i da je u čitavom sistemu očuvanja vrednosti i potencijala životne sredine neophodno da svi subjekti poštuju zakonske propise, koriste zelenu-obnovljivu energiju, u proizvodnom procesu koriste čiste tehnologije , unaprede energetsku efikasnost , da se odgovornije pristupi osnivanju zaštićenih prirodnih dobara i pošumaljavanju goleti i degradiranih površina , ali i promenu ponašanja i odnosa prema životnoj sredini kojoj je neophodna prioritetna zaštita

Tokom radionica, obrađene su i teme koje se tiču uloge i značaja životne sredine , uticaj zagadjenja vode, vazduha i zemljišta na biljni i životinjski svet i čoveka , izvore zagadjenja i mere zaštite životne sredine i ekološke etike.

Projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš Žagubica“ ima za cilj da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine i u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima.

Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilju efikasnijeg i bržeg delovanja u slučaju požara i osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva

Inače, projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan budžet projekta je 1.415.219,40 eura od čega Evropska unija finansira 1.202.936,49 eura, a opštine Rekaš i Žagubica sufinansiraju projekat sa 212.282,90 eura.