U Rekašu organizovana tematska radionica na temu izrade studije zaštite od požara

U Rekašu organizovana tematska radionica na temu izrade studije zaštite od požara

U okviru projekta „Vatrogasci i upravlјanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ u cilјu izrade studije zaštite od požara i delovanja u vanrednim situacijama u opštinama Rekaš i Žagubica, u Rekašu u Rumuniji organizovana je tematska radionica na kojoj su predstavnici ovih lokalnih zajednica sa ekspertioma iz oblasti protivpožarne zaštite analizirali trenutno stanje u ovim oblastima.
Tematska radionica je organizovana za predstavnike lokalnih zajednica, a učešće na istoj uzeli su i eksperti iz Rumunije i Srbije, koji su analizirali trenutno stanje u oblasti protivpožarne zaštite i naredne aktivnosti koje će doprineti izradi studije za ove dve opštine. Predstavnici Rekaša i eksperti Joan Sasu i Konstantin Karaivan tokom tematske konferencije govorili su o nacrtu studije u oblasti zaštite od požara i delovanja u vanrednim situacijama .

Dr Mihailo Ratknić je tokom tematske radionice prezentovao nacrt studije za opštinu Žagubica , dao inicijativu za dalјe delovanje opštine Žagubica sa posebnim osvrtoma na proces upravlјanja rizikom koji treba da se zasniva na

  • utvrđivanju konteksta upravlјanja rizikom,
  • identifikaciju rizika,
  • analizu rizika,
  • vrednovanje rizika,
  • tretman rizika,
  • nadgledanje (monitoring) rizika,
  • komunikaciju i konsultovanje,
  • dokumentovanje rizika.

Tokom radionice dogovorene su i naredne aktivnosti , a koje se odnose na finalizaciju studije tako da će se tokom narednih meseci organizovati još jedna tematska radionica

Osnovni cilј projekta „Vatrogasci i upravlјanje vanrdnim situacijama Rekaš Žagubica“ je da pobolјša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i pobolјšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilјu efikasnijeg i bržeg delovanja u slučaju požara i osnivanje dobrovolјnog vatrogasnog društva

Inače, projekat „Vatrogasci i upravlјanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan budžet projekta je 1.415.219,40 eura od čega Evropska unija finansira 1.202.936,49 eura, a opštine Rekaš i Žagubica sufinansiraju projekat sa 212.282,90 eura