Organizovana 3. Video konferencija prekograničnih partnera

Organizovana 3. Video konferencija prekograničnih partnera

Treća po redu video konferencija koja je organizovana u okviru projekta „Vatrogasci i upravlјanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ imala je za cilј da doprinese sagledavanju svih mogućih aspekata negativnih uticaja na životnu sredinu u prekograničnim zajednicama Rekaš i Žagubica i ponudi rešenja za lokalne zajednice u cilјu efektivnijeg delovanja u oblasti zaštite od požara i vanrednim situacijama. Predstavnici lokalnih samouprava Rekaša i Žagubice i eksperti iz Rumunije i Srbije putem video linka anlaizirali su moguće krizne i vanredne situacije sa posebnim osvrtom na mogućnosti pojave zemlјotresa i drugih vanrednih situacija u ovim oblastima.

Tokom video konferencije poseban osvrt dat je na efektivnost sprečavanja pojava i eliminisanja potencijalnih rizika za pojavu šumskih požara na području Braničevskog okruga.U radu video konferencije učestvovali su i Dr Goran Djordjević, načelnik Štaba za vanredne situacije Braničevskog okruga i Mihailo Ratknić, ekspert za šumske požare koji su istakli značaj prevencije , veću odgovornost i efikasnije delovanje svih subjekata u zaštiti od požara i ostalih vanrednih situacija , kao i potrebu informisanja i edukacije grdadjana u ovim oblastima u cilјu efikasnijeg delovanja. svih subjekata u vanrednim situacijama. Predstavnici opštine Rekaš , ekspert za vanredne situacije Sasu Ioan i Rozalia Boldizsar menadžer projekta , tokom vido konferencije istakli su probleme ove lokalne zajednice u Rumuniji, moguće uzroke i pojave vanrednih situacija sa osvrtom na stanje i mogućnosti pojave zemlјotresa i ostalih nenadanih vanrednih situacija. Kroz rad video konferencije , a na bazi raspoloživih podatakanadleđnih institucija data su osnovna seizmološka obeležja područja opština Žagubica i Rekaš, kao i susednih lokalnih zajednica u Rumuniji i Srbiji.

Tokom video konferencije dogovorene su aktivnosti , koje se odnose na ostale segmente izrade studije, informisanja građana i učenika i preventivnog delovanja tako da će se tokom narednih meseci organizovati novi sadržaji u okviru ovog projekta prekogranične saradnje

Osnovni cilј projekta „Vatrogasci i upravlјanje vanrdnim situacijama Rekaš Žagubica“ je da pobolјša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i pobolјšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilјu efikasnijeg i bržeg delovanja u slučaju požara i osnivanje dobrovolјnog vatrogasnog društva

Inače, projekat „Vatrogasci i upravlјanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan budžet projekta je 1.414.018 eura od čega Evropska unija finansira 1.201.915,30 eura, a opštine Rekaš i Žagubica sufinansiraju projekat sa 212.102.70 eura.