Organizovana Druga  video konferencija prekograničnih partnera 

Organizovana Druga  video konferencija prekograničnih partnera 

Organizovana Druga  video konferencija prekograničnih partnera  u okviru projekta  „Vatrogasci i upravlјanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“

Delovanje u vanrednim situacijama  i rizici od  mogućih poplava u prekograničnim opštinama Rekaš i Žagubica  bile su teme druge video konferencije  organizovane u okviru projekta   „Vatrogasci i upravlјanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“.Učešće na video konferenciju uzeli su predstavnici  lokalnih zajednica, eksperti angažovani na izradi studije za delovanje u vanrednim situacijama i  predstavnici Javnog komunalnog preduzeća „Belosavac“ , Štaba za vanredne situacije opštine Žagubica. Tokom konferencije predstavnici dve opštine prezentovali su hidrografske i klimatske prilike u ovim opštinama i ukazali na  dominantne vodotokove i potencijalne rizike od poplava.

Jovica Trailović,  predstavnik Javnog komunalnog  preduzeća „Belosavac“ istakao je da je dominantni vodotok na području opštine Žagubica je reka Mlava sa svojim pritokam. Mlava po rečima Trailovica spada u red bujičnih vodotoka, kao i pripadajuće pritoke sa izraženo kratkim vremenom podizanja talasa koje prati i značajna produkcija nanosa koji se odnosi sa pripadajućeg sliva.Sistem  odbroane od poplava kako je napomenuo Trailović, Odbrana od bujičnih poplava, kako je istakao Trailović,  organizuje se i sprovodi prema sledećim fazama

      Redovna odbrana od bujičnih poplava se proglašava kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo redovne odbrane iz operativnog plana, a očekuje se dalјi porast vodostaja. U toku redovne odbrane od bujičnih poplava preduzimaju se mere osmatranja i praćenja kretanja vodostaja, stanja zaštitnih objekata i po potrebi mere neophodne za sprečavanje neželјenih pojava.

Vanredna odbrana od bujičnih poplava se proglašava kada hidrografska mreža, izgrađeni sistemi za odvodnjavanje i kanalizaciona mreža nisu u mogućnosti da u zadovolјavajućem roku odvedu poplavne vode sa ugroženog područja, gde postoji rizik od ugrožavanja sigurnosti građana i šteta na materijalnim dobrima. Kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo redovne odbrane, utvrđen u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz operativnog plana, a očekuje se dalјi porast vodostaja ili kada su zaštitni objekti ugroženi, proglašava se vanredna odbrana od poplava od spolјnih voda, na osnovu III faze odbrane od poplava,

Naglašavajući problem   ugroženosti područja od poplava dr Mihailo Raktnić, ekspert na projektu je istakao da  je za sagledavanje  stepena ugroženosti područja od štetnog dejstva voda, od posebnog značaja poznavanje:

– prirodnih karakteristika područja – hidrološke karakteristike dominantnih vodotoka i pritoka sa podacima o izgrađenim zaštitnim sistemima i o dispoziciji potencijalno ugroženih dobara u odnosu na vodotoke i sagledavanje   problematike zaštite dobara u priobalјu uređenih i neuređenih vodotoka i da zaparavo studija treba da da odgovore na sve ove probleme koji se odnose na ugroženost područja od poplava .

Predstavnici opštine Rekaš , ekspert za vanredne situacije  Sasu Ioan i Rozalia Boldizsar menadžer projekta ,  tokom vido konferencije istakli su probleme ove lokalne  zajednice u Rumuniji,  koji se odnose na moguće poplave i način delovanja spasilačkih službi u ovom delu Rumunije, kao i zakonsku regulativu u obalsti  zaštite od poplava .

 

Tokom video konferencije   dogovorene su i naredne aktivnosti , a koje se odnose na ostale segmente izrade studije, informisanja građana i učenika  i preventivnog delovanja tako da će se tokom narednih meseci  organizovati  novi sadržaji u okviru ovog projekta prekogranične saradnje

Osnovni cilј projekta „Vatrogasci i upravlјanje vanrdnim situacijama Rekaš Žagubica“  je da pobolјša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i pobolјšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilјu efikasnijeg i bržeg delovanja  u slučaju požara i osnivanje dobrovolјnog vatrogasnog društva

Inače, projekat  „Vatrogasci i upravlјanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“  realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je  u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan  budžet projekta  je 1.415.219,40 eura  od čega Evropska unija finansira  1.202.936,49 eura,