Početak obuke za vatrogasce u okviru  projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš-Žagubica“

U okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš Žagubica“ koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) u Žagubici je organizovana obuka za vatrogasce.

U skladu sa ciljevima projekta, aktivnost sprovodjenja i organizovanje obuke za vatrogasce , realizuje se u  skaldu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara.Obuku za vatrogasce organizuje Vatrogasno društvo iz Bora koje ispunjava navedene uslove, a nastavnim planom obuke predvidjeno je  90 časova teorijske i praktične  nastave i polaganje završnog ispita. Teorijski deo nastave organizovan je u Žagubici, dok će se praktični deo nastave organizovati na vatrogasnom poligonu u  Boru.

Tokom obuke, a u skladu sa pravilnikom o sticanju zvanja u oblasti vatrogastva , organizovaće se predavanja  iz sledećih tema:

  • Propisi u oblasti protivpožarne zaštite
  • Preventiva
  • Sredstva za gašenje
  • Vatrogasna tehnika
  • Vatrogasna taktika
  • Praktične vežbe na vatrogasnom poligonu.

Projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ ima za cilj da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim zajednicama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.

Ukupan budžet projekta  „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ je 1.414.018,00 eura  od čega 1.201.915,30 eura finansira  Evropska unija, a opštine Rekaš i Žagubica  sufinansiraju projekat sa 212.102,70 eura.